دانلود پاورپوینت ایمنی در صنعت(ایمنی ساختمان و بالابرها) 81 اسلاید         ایمنی ساختمان  در معادن در درجه اول و در کارگاههای ساختمان در درجه دوم تعداد و شدت حرارت ناشی از کار بیشتر سایر کارگاهها است. 9 تا 12 درصد نیروی شاغل رادر کشورهای مختلف تشکیل می دهد. بنابر گزارش سال 1997، Niosh در آمریکا 6 درصد نیروی کار این کشور بوده در حالیکه جراحت ناشی از حوادث در این صنعت 15 درصد کل هزینه پرداخت غرامت به کارگران در همان سال بوده است.   ویژگیهایی که موجب پیچیدگی در ...